تبریک به آقای حسین خانه مسجدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای حسین خانه مسجدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

حسین خانه مسجدی - ویزای تحصیلی انگلستان
0 پاسخ