تبریک به آقای رضا کیهانی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای یرضا کیهانی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

رضا کیهانی ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ