تبریک به آقای حمیدرضا شهیدی زندی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای حمیدرضا شهیدی زندی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

حمیدرضا شهیدی زندی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ