مصاحبه آقای فیروز کریمی سر مربی معروف فوتبال کشور مان در موسسه ملک پور

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از  جناب آقای فیروز کریمی از نام آوران فوتبال ایران است که در موسسه حقوقی ملک پور رو به دوربین به گفتگو نشسته اند :

0 پاسخ