تبریک به موکل عزیز بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

تصویر زیر کارت قرمز سفید قرمز یکی از موکلین عزیز ماست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش شده اند:

موکل عزیز ( خانم ) ـ کارت قرمز سفید قرمز اتریش ـ 30.07.2019

0 پاسخ