مطالب توسط inten

متولی و ناظر در وقف

در این مقاله موسسۀ MIE  اتریش بر آن است تا برای شما درباره ی متولی و ناظر وقف توضیح دهد موضوعی که شاید چندان پراهمیت به نظر نرسد اما قوانین آن بسیار تاثیر گدار در عقد وقف میباشد زیرا فرد متولی اداره کننده ی مال موقوفه بوده و فرد ناظر نیز بسیار در این امر مهم […]