الهه بهره مند - ویزای تحصیلی کانادا
فاطمه نواصر - ویزای تحصیلی انگلستان
سارا قنبری - ویزای تحصیلی انگلستان
محمد صفایی - ویزای تحصیلی مجارستان
آزاده میرزایی هراندی - ویزای تحصیلی هلند
گلناز فرجی - ویزای تحصیلی هلند
سروش سینایی - ویزای تحصیلی مجارستان
امیر نظام - ویزای تحصیلی مجارستان
پریناز مفاخری - ویزای تحصیلی بلاروس