عماد قاسم زاده - ویزای تحصیلی مجارستان
رضا احمد زاده - ویزای تحصیلی قبرس
تارا حبیب زاده - ویزای تحصیلی هلند
زهرا حسینی - ویزای تحصیلی مجارستان
حسین خانه مسجدی - ویزای تحصیلی انگلستان
علیرضا سینایی - ویزای تحصیلی اتریش
کیان خسروانی - ویزای تحصیلی انگلستان
محمدحسن معراج محمدی - ویزای تحصیلی کانادا
کسری کامیابی - ویزای تحصیلی کانادا