علیرضا آبخو - کارت اقامت خودحمایتی اتریش
جواد فدائیان راد - ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
آزاده قنبری - ویزای خودحمایتی اتریش
سعید لهراسبی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز اتریش
هلنا لهراسبی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز اتریش
آوا لهراسبی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز اتریش
تارا لهراسبی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز اتریش
فرزانه موسوی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز
بردیا محمدی - ویزای همراه قرمز سفید قرمز