امیررضا فیروز فر - ویزای همراه قرمز سفید قرمز
افسانه عباس پور - ویزای همراه قرمز سفید قرمز
مژگان ایرانمش - ویزای خود حمایتی اتریش
حسین حاج محمدی - ویزای خود حمایتی اتریش
الهام شمس ـ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
حسن سعیداوی ـ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
موکل عزیز ( خانم ) ـ کارت قرمز سفید قرمز اتریش ـ 30.07.2019
هدی حسینی ـ کارت قرمز سفید قرمز اتریش
مصاحبه ویزای قرمز سفید قرمز اتریش ـ موکل عزیز ـ 19.06.2018