موکل عزیز ( حامد اعتصامی ) - ویزای جستجوی کار آلمان - 17.11.2019
موکل عزیز ( مسعود بابایی ) - ویزای جستجوی کار آلمان
موکل عزیز ( حجت فاموری ) - ویزای جستجوی کار آلمان - 18.12.2019
محمد گلمحمدی - ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
رضا سلطنت پوری - ویزای کاری آفریقای جنوبی
الهام شمس ـ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
حسن سعیداوی ـ ویزای قرمز سفید قرمز اتریش
موکل عزیز ( حسین میرزایی ) - ویزای جستجوی کار آلمان 29.09.2019
موکل عزیز ( مهرداد منصور ) ـ ویزای جستجوی کار آلمان