حسین حاج محمدی - کارت اقامت خودحمایتی اتریش
مژگان ایرانمنش - کارت اقامت خودحمایتی اتریش
محمد گلمحمدی - کارت قرمز سفید قرمز
حسن سعیداوی - کارت اقامت قرمز سفید قرمز
الهام شمس زاده - کارت اقامت قرمز سفید قرمز
آدریان علی پور - کارت اقامت سوئد
معین ابوالحسنی - کارت اقامت سوئد
حمید علیزاده - کارت اقامت سوئد
یلدا برادران روحانی - کارت اقامت سوئد