, , ,

احوال شخصیه, تابعیت و حقوق بین الملل

/
در حقوق اصطلاحی به نام حقوق بین الملل به دو گروه اصلی تقسیم می شود …