,

حقوق دریایی

/
حقوق دریایی را باید شاخه­ای از حقوق تجارت دانست که در آن از قواع…