برات

/
همانگونه که مطلع می باشید برات در میان اسناد تجاری اهمیت بسی…