,

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی – نحوه ی تشکیل شرکت تضامنی-شرکای شرکت تضامنی …
,

شرکت سهامی خاص

/
شرکت سهامی خاص- نوع شرکت سهامی خاص-حدود مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثا…
, ,

مدیر عامل شرکت سهامی

/
هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیریت عامل ش…