,

تجارت بین الملل

/
تجارت بین الملل امروز رشته ای است علمی که در دانشگاه های جهان تدریس می شود.در این رشته از حقوق موضوعاتی نظیر انواع قرارداد های تجاری (Bot,Buy Back,Turn key) و هم چنین نظامات و قواعد حاکم بر تجارت تدریس می شود. اگر تاجری در یک کشوری نظیر ایران قصد خرید کالایی در کشور دیگری مثل کشوری را اروپایی داشته باشد، موضوعات مختلف قابل طرح وبررسی است که در رشته حقوق تجارت بین الملل بحث و بررسی شود ، از جمله این که در صورت دعوا بین طرفین کدام دادگاه حاکم است؟ دادگاه حاکم چه قواعد و مقرراتی را باید حاکم بداند ؟ اساساَ طرفین تا چه زمانی مسئولیت دارند و دامنه این مسئولیت در چه زمانی خاتمه می یابد؟ وکیل دعوایی تجاری بایستی بتواند موضوع و آثار حقوقی آن را قبل از طرح به موکل خود گوشزد کند و به اوپیشنهاد کند از چه بیمه ای استفاده کند؟