دفتر حقوقی ملک پور

وکالت در دعوی اختلاس

/
بزه اختلاس چیست ؟ اختلاس چگونه صورت می گیرد ؟ حکم اختلاس چیست ؟ …
دفتر حقوقی ملک پور
,

وکالت در دعاوی کیفری

/
دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی ایست که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن واکنشی به عنوان مجازات وضع شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد (برای انتساب عمل مجرمانه به یک شخص احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم انتسابی لازم و ضروری است) ؛ و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است. هر یک از این مفاهیم ، مباحث بسیار پیچیده و گسترده حقوقی است که پرداختن به آن ها از حوصله این بحث خارج است.