نوشته‌ها

تحصیل در دانمارک
, ,

تحصیلات دانشگاهی در دانمارک

/
داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ نخستین‌ شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی کشور دانمارک است. ثبت‌ نام‌ در نظام‌ آموزش‌ عالی‌ دانمارك‌ به‌ دو سهمیه‌ گروه‌ 1 و 2 تقسیم‌ می‌شود. داوطلبان تحصیل در کشور دانمارک‌ می‌تواند نام‌ خود را همزمان‌ در هر دو گروه‌ سهمیه‌ ثبت‌ كند. اكثر دوره‌های‌ تحصیلی‌ در کشور دانمارک شرایط‌ ویژه‌ای‌ برای‌ پذیرش‌ دانشجو دارند. تعیین‌ حداقل‌ معدل‌ در دیپلم‌ دبیرستان‌ نخستین‌ شرط‌ است. افراد با داشتن‌ معدل‌ مناسب‌ و نمرات‌ خوب‌ در دروس‌ ریاضیات، فیزیك، شیمی، ادبیات‌ دانماركی‌ و دو زبان‌ خارجی، می‌توانند از سهمیه‌ گروه‌ 1 استفاده‌ كنند.