نوشته‌ها

ویزای کار در کشور سوئد
, ,

ویزای کار در کشور سوئد

/
ویزای کار به متقاضیان کار در کشورسوئد با شرایط خاص تعلق خواهد گرفت. با توجه به وضعیتی که در اتحادیه اروپا وجود دارد ، این گونه کشور ها همانند کشور سوئد ، شغل هایی را که احتیاج به نیروی کار برای آنها دارند ، مدت 3 ماه در سوئد آگهی می کنند و بعد از آن نیز سه ماه در اتحادیه اروپا آگهی می کنند و اگر نیروی مورد نیاز خود را برای آن کار نیافتند ، نیروی مهاجر خارجی را می پذیرند.